X

เลือกโปรแกรมเช่ารถมินิโค้ช


รับ-ส่งสนามบิน เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
หากลูกค้ามีความประสงค์ใช้บริการในพื่นที่อื่น รบกวนติดต่อ Call Center 1279
เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

เลือกรูปแบบบริการ

หมายเหตุ

 1. กรุณาเผื่อเวลาไปถึงสนามบิน ก่อนเวลาขึ้นเครื่องอย่างน้อย 3 ชม.

ราคา บาท

หมายเหตุ

 1. กรุณาเผื่อเวลาไปถึงสนามบิน ก่อนเวลาขึ้นเครื่องอย่างน้อย 3 ชม.

ราคา บาท


สถานที่เริ่มต้น และสถานที่ส่งกลับ กรุงเทพเท่านั้น
ราคารวมค่าน้ำมัน โดยใช้วิธีเหมาจ่าย ตีราคาตามจังหวัด อิงตามระยะทางโดยประมาณ
หากลูกค้ามีความประสงค์ใช้บริการในพื่นที่อื่น รบกวนติดต่อ Call Center 1279
เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ

 1. ราคาที่ผันแปรขึ้นอยู่กับ เวลา และระยะทาง
 2. ราคา Package Trip เป็นราคาเหมาจ่ายซึ่งรวมค่าพนักงานขับรถ ,ค่าทางด่วน ,ค่าที่จอดรถ และรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเรียบร้อยแล้ว
 3. หากลูกค้ามีความประสงค์ ใช้รถเกิน 12 ชม. รบกวนติดต่อ Call Center 1279 เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ราคา : บาท

หมายเหตุ

 1. ราคาที่ผันแปรขึ้นอยู่กับ เวลา และระยะทาง
 2. ราคา Package Trip เป็นราคาเหมาจ่ายซึ่งรวมค่าพนักงานขับรถ ,ค่าทางด่วน ,ค่าที่จอดรถ และรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเรียบร้อยแล้ว
 3. หากลูกค้ามีความประสงค์ ใช้รถเกิน 15 ชั่วโมงรบกวนติดต่อ Call Center 1279 เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ราคา : บาท

หมายเหตุ

 1. ราคาที่ผันแปรขึ้นอยู่กับ เวลา และระยะทาง
 2. ราคา Package Trip เป็นราคาเหมาจ่ายซึ่งรวมค่าพนักงานขับรถ ,ค่าทางด่วน ,ค่าที่จอดรถ และรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเรียบร้อยแล้ว
 3. หากลูกค้ามีความประสงค์ ใช้รถเกิน 15 ชั่วโมงรบกวนติดต่อ Call Center 1279 เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ราคา : บาท

หมายเหตุ

 1. ราคาที่ผันแปรขึ้นอยู่กับ เวลา และระยะทาง
 2. ราคา Package Trip เป็นราคาเหมาจ่ายซึ่งรวมค่าพนักงานขับรถ ,ค่าทางด่วน ,ค่าที่จอดรถ และรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเรียบร้อยแล้ว
 3. หากลูกค้ามีความประสงค์ ใช้รถเกิน 15 ชั่วโมงรบกวนติดต่อ Call Center 1279 เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ราคา : บาท


สถานที่เริ่มต้น และสถานที่ส่งกลับ กรุงเทพเท่านั้น
ราคารวมค่าน้ำมัน โดยใช้วิธีเหมาจ่าย ตีราคาตามจังหวัด อิงตามระยะทางโดยประมาณ
หากลูกค้ามีความประสงค์ใช้บริการในพื่นที่อื่น รบกวนติดต่อ Call Center 1279
เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ

 1. ราคาที่ผันแปรขึ้นอยู่กับ เวลา และระยะทาง
 2. ราคา Package Trip เป็นราคาเหมาจ่ายซึ่งรวมค่าพนักงานขับรถ ,ค่าทางด่วน ,ค่าที่จอดรถ และรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเรียบร้อยแล้ว
 3. หากลูกค้ามีความประสงค์ ใช้รถเกิน 5 ชั่วโมง รบกวนติดต่อ Call Center 1279 เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ราคา : บาท

X